Search
 • Vit Simral

12 bodů pro lepší české školství

Updated: Jan 14, 2021

Co je třeba udělat, abychom posunuli české školství dál?


1. Zajistit financování a budování kapacit v oblasti vzdělávání

 • Navýšit celkový podíl financování výdajů na vzdělávání k hrubému domácímu produktu výrazně nad úroveň průměru zemí OECD

 • Sledovat cíl průměrného platu učitelů minimálně 100 % průměrné mzdy vysokoškolsky vzdělaného zaměstnance, který by měl být provázán s vytvořeným kariérním systémem

 • Posílit platy nepedagogických pracovníků a zohlednit regionální rozdíly

 • Posílit zázemí a rozvoj kompetencí subjektů v resortu školství

 • Zajistit odborníky v rámci realizované agendy z komerčního, neziskového a akademického sektoru

 • Posílit kvality projektového řízení a managementu napříč resortem

 • Nastavit a podpořit další profesní rozvoj pracovníků resortu a přímo řízených organizací

 • Vybudovat kapacity, institucionální i personální, pro implementaci nástrojů na regionální i místní úrovni a na úrovni jednotlivých škol

 • Zajistit vícezdrojové financování odborných a manažerských kapacit resortu z národních i evropských struktur

 • Zřídit externí evaluační orgán s mezinárodním zastoupením pro dohled a zpětnou vazbu ve věci naplňování cílů a opatření koncepčních dokumentů resortu

2. Reformovat cíle, obsah (kurikula), způsoby a ověřování výsledků vzdělávání

 • Revidovat RVP, vytvořit komplexní a dostupné vzdělávací zdroje

 • Zaměřit se na rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení

 • Proměnit učitelskou přípravu v souladu s cíli nového kurikula a podporovat další vzdělávání učitelů přímo ve školách (tutoři dochází přímo do škol)

 • Formativně ověřovat výsledky vzdělávání v souladu s novým kurikulem za účelem sledování rozvoje žáků ve vytipovaných oblastech (např. čtenářská a STEAM gramotnost)

 • Zrušit současnou podobu jednotných přijímacích zkoušek a vytvořit komplexní paletu nástrojů posouzení žáků, které budou k dispozici školám a jejich konečná individualizovaná podoba na každé škole certifikována

 • Zrušit současnou podobu společné části maturitní zkoušky a vytvořit nový víceúrovňový model výstupního hodnocení znalostí a dovedností

3. Garantovat rovné příležitosti ke vzdělávání

 • Zvýšit dostupnost předškolního vzdělávání od nejnižšího věku se zaměřením na sociálně komplikovaná prostředí

 • Nově systémově uchopit společné vzdělávání, vyhodnotit dosavadní systém, snížit administrativu, rozšířit možnosti přímého financování školu

 • Komplexně podpořit školní poradenství, vymezit a financovat specializační pozice (výchovní poradci, preventisté, asistenti, psychologové a další pedagogičtí pracovníci)

 • Zavést systém školské sociální práce a meziresortní spolupráce (case management) v rámci řešení žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání nebo školním neúspěchem

 • Vytvořit nový systém podpory a práce s nadanými a mimořádně nadanými jedinci

 • Revidovat systém pedagogicko-psychologických poraden

 • Revidovat systém zájmového a mimoškolního vzdělávání

4. Snížit administrativní a nepedagogickou zátěž škol

 • Sjednotit výkaznictví, zjednodušit školskou dokumentaci i dokumentaci realizovaných projektů a programů národního i evropského financování (výkonové výkazy, výroční zprávy, ŠVP, ŠAP)

 • Vytvořit jednotné informační prostředí pro účely správy vzdělávání a školství s přístupem všech dotčených a kontrolních orgánů státní správy a samosprávy tak, aby školy nebyly zatěžovány duplicitním vykazováním a kontrolou

 • Posílit a podpořit nepedagogický administrativní a projektový personál škol

 • Zkvalitnit a rozšířit metodické vedení administrativní správy škol

5. Proměnit pregraduální a další vzdělávání učitelů a ředitelů

 • Vymezit kompetenční rámec učitelské i ředitelské profese pro jednotlivé fáze jejich profesního života

 • Vytvořit kariérní systém učitelů a dalších pedagogických pracovníků jako podpůrný nástroj jejich profesního růstu

 • Vytvořit komplexní systém vzdělávání školského managementu jako pedagogických lídrů, kvalitních personalistů i manažerů

6. Posílit prostupnost vzdělávání od předškolní do vysokoškolské úrovně

 • Systémově uchopit agendu podpory různých vzdělávacích forem a cest

 • Podporovat mezipředmětovou spolupráce a interdisciplinaritu vzdělávání

7. Proměnit strukturu vzdělávací soustavy a dát novou roli odbornému školství v systému celoživotního vzdělávání

 • Vytvořit nový zákon o celoživotním vzdělávání

 • Vymezit novou roli a spolupráci odborného školství a zaměstnavatelů

 • Posílit všeobecnou větvi středního školství a vytvořit nový typu středních škol s možností průběžné specializace

8. Implementovat strukturu středního článku vedení na bázi reformy současné sítě krajských a obecních odborů školství

 • Doplnit personální a institucionální kapacity a posílit metodické vedení

 • Posílit kapacity kariérového poradenství a sjednotit jeho metodického vedení na úrovni středního článku

9. Revidovat cíle a strukturu vysokoškolského vzdělávání

 • Posílit nástroje podpory pro studenty ze znevýhodněného nebo odlišného prostředí

 • Snížit administrativní náročnost grantových a dotačních programů

 • Navýšit kapacity kombinovaného a distančního studia

 • Dopracovat systém výzkumných a profesních vysokých škol s využitím struktury VOŠ

 • Revidovat současný systém habilitací a jmenovacích řízení se zvážením anglosaského modelu

 • Vytvořit systém interních doktorských pracovníků na pracovištích a navýšit jejich finanční ohodnocení

10. Posílit komunitní charakter školských zařízení

 • Revidovat legislativní zakotvení orgánů pedagogického a manažerského vedení školy (pedagogická rada, školská rada) a přehodnotit jejich kompetence

 • Rozpracovat metodické vedení školských rad

 • Podpořit zavádění žákovských a komunitních participačních platforem (parlamenty, sněmy)

11. Budovat školskou infrastrukturu jako etalon moderní veřejné infrastruktury

 • Podporovat programy komplexních opatření k energetickým úsporám

 • Navázat ekologicko-environmentální výchovu na projekty rekonstrukcí škol a budování nové školské infrastruktury

 • Budovat školskou infrastrukturu jako centra komunitního a kulturního života

12. Posílit aspekty pohybového vzdělávání napříč školami a kurikulem

 • Navýšit hodinovou dotace pro pohybového vzdělávání

 • Revidovat cíle, obsahy, způsoby a ověřování výsledků pohybového vzdělávání a školního sportu

 • Navýšit a zkvalitnit institucionální, infrastrukturní a personální kapacity školního pohybového vzdělávání a školního sportu


152 views0 comments